Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/sofiasquare.com/public_html/wp-content/themes/newsreaders/assets/lib/breadcrumbs/breadcrumbs.php on line 252

กรมควบคุมโควิดหรือกระทรวงสาธารณสุขแนะนำวิธีปฏิบัติหากทราบผลตรวจ covid 19

20 เมษายน 2564 กรมควบคุมโรค covid กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีปฏิบัติหากทราบผลตรวจ covid 19 ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือไวรัส covid-19 มีวิธีการและขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติสามารถทำได้อย่างง่ายดายเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกท่านจะต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการรักษาบัตรประจำตัวประชาชน ผลตรวจโรคโควิด 19 และจะต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของตนเองกับหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร1330,1669,1668 เพื่อให้หน่วยงานรับเรื่องและดำเนินการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ แนะนำวิธีปฏิบัติหากทราบผลตรวจ covid 19 เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น แนะนำวิธีปฏิบัติหากทราบผลตรวจ covid 19 เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถทำได้อย่างแน่นอนอันดับแรกอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าท่านจะต้องเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการรักษาตัวและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามารับตัวไปทำการรักษาที่โรงพยาบาล...